Femur X-Ray

Femur A/P

Femur AP

Femur Lateral

Femur Lat

Femur AP
Femur Lat